УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ В ПОРТАЛА CULTRO.EU

Общите условия на договора е документ, който урежда начина и реда за използване на предоставените от и на потребителите на Интернет портала cultro.eu информационни материали  и урежда отношенията между  тях.
1. “Потребител” e всяко физическо лице, което използва предоставените от Собственика услуги чрез портала.
2. “Материал” е всяка база данни, достъпна чрез портала cultro.eu, както и всяка история или друго произведение на литературата или публицистиката, в което е вложено творчество и което е годен обект на авторско право.

Собственикът предоставя следните информационни услуги:

1. Каталог с подредени по теми хипер-връзки към страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, съвети и други материали;
2. Хипер-връзки към подбрани уебсайтове, селектирани по преценка на Собственика;
3. Хипер-връзки към уебсайтове, чрез които се предлагат различни стоки и услуги;
4. Възможност за публикуване на лични истории, рецепти, мнения и препоръки, както и за запознаване с историите, рецептите, мненията и препоръките на други лица;
5. Други.

права и задължения

Права и задължения на потребителя:

1.    Потребителят има право безплатно да ползва услугите, предоставяни от Собственика на портала.
2.    Използването на услуги с платен достъп е предмет на отделен договор.
3.    При ползване на предоставяните услуги и информация, Потребителят няма право да публикува коментари, истории или други материали, които:
a) противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
b) съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
c) съдържат нецензурни и/или обидни текстове, и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа;
d) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;
e) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

Права и задължения на Собственика:

1.    Собственикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани на страниците на портала.
2.    Собственикът има права да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на Собственика, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията, включително и на други оператори.
3.    В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи по реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство. Собственикът има право да предоставя цялата информация за действията и самоличността на Потребителя.
4.    Собственикът има право да прекрати ползването на услугите и информацията, по отношение на лица, които използват предлаганите услуги и информация за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.
5.    Собственикът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

ограничаване на отговорността

Ограничаване на отговорността

1.    Собственикът на портала не носи отговорност:
a)  За съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от уебсайта cultro.eu, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.
b)  За вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
c)  За недостоверността на информацията, разположена на страниците на портала.

Интелектуална собственост

1.    Всички елементи на съдържанието на порталния сайт cultro.eu, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на портала. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване.
2.    Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на портала,  включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на Собственика, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
3.    Услугите  предоставяни от Собственика, са предназначени изключително за лично ползуване, потребителят на портала няма право да разпространява и да копира материали без да прилага активен линк, който да води до първоизточника – (обект на авторско право).

обезщетения и неустойки

Обезщетения и неустойки

1.    Потребителят на портала носи отговорност и е длъжен да обезщети Собственика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали и информация, които потребителят е разположил на страниците на портала и/или направил достояние на трети лица чрез ползване на предоставяните от Собственика услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етикета.
2.    Потребителят е длъжен да обезщети Собственика за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил или допуснал да бъдат нарушени, правата на интелектуална собственост на Собственика върху материали, разположени на страниците на уебсайта.
3.    Вън от предходните алинеи, потребителят се задължава да обезщети Собственика на портала, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерното използване на услугите от потребителя.

Лични данни

1.     Собственикът полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали известни при предоставяне на услугите – предмет на тези Общи условия. Собственикът може да използва информацията за потребителите на портала единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.
2.    Потребителят има право на достъп и поправка на своите лични данни. Правото се упражнява лично или посредством пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното на адреса, посочен по-горе в Общите условия.

Цели, за които може да се използва информацията

Личните данни, които потребителят е предоставил при ползването на услугите, могат да бъдат използвани от Собственика за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели позволени от закона.

Разкриване на информацията

Собственикът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за потребителите на портала или за ползването на услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:
a) е получил изричното съгласие на потребителя;
b) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат правомощието да изискват и събират такава информация.